Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Általános szerződési feltételek

 A jelen okiratban foglaltak mint általános szerződési feltételek és az annak elválaszthatatlan részét képező melléklet – a továbbiakban együtt: ÁSZF – szabályozzák a THAIFOOD ’99 Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1222 Budapest, Nagytétényi út 27-47., nyilvántartásba vevő szerv: Fővárosi Törvényszék, cégjegyzékszáma: 01-09-680589, adószáma: 11869735-2-43, statisztikai számjele: 11869735-6622-113-01, elektronikus elérhetősége: rendeles@chopchop.hu, képviseli: Yao Zhiyong  /a.n.: Ye Yuling/ ügyvezető) − a továbbiakban: Szolgáltató – által, a https://www.chopchop.hu elérési cím alatt üzemeltetett internetes portál – a továbbiakban: Weboldal – felhasználására vonatkozó és a Weboldalon feltüntetett szolgáltatás igénybevétele következtében létrejövő szerződés(ek)re vonatkozó feltételeket.

Jelen ÁSZF a Szolgáltató szolgáltatásának használatára vonatkozik. Ön a Weboldalon történő regisztrációval, illetve a Weboldal használatával elfogadja jelen ÁSZF-et, ezért azt a Weboldal használata előtt tanulmányozza át.

1. Az ÁSZF-ben alkalmazott fogalmak meghatározásai
 • Bejelentkezés: Felhasználó által a Weboldalon elhelyezett megfelelő rubrikák – a regisztrációs folyamat során kapott – felhasználónévvel és jelszóval való kitöltése, és a „Bejelentkezés”-re kattintás útján teljesíthető lépés.
 • Elektronikus számla: olyan elektronikus és a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő tartalmi és formai követelményeket kielégítő számla, amely legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással és az aláírás időpontját hitelesítő, minősített szolgáltató által kibocsátott időbélyegzővel van ellátva.
 • Étlap: A Szolgáltató által közzétett, a Weboldalon feltüntetett és elérhető Termékek tételes megjelölését tartalmazó lista.
 • Felhasználó: az a természetes személy, aki megtekinti, belép vagy bármely egyéb módon igénybe veszi a Weboldalt, a Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatást.
 • Felek: Felhasználó és Szolgáltató együtt
 • Felhasználói fiók: A Felhasználó által a Weboldalon történő regisztráció során létrehozott fiók, amelynek segítségével a Felhasználó a rendszer felé azonosíthatja magát a Weboldalon a Szolgáltató felé, rendelést adhat le, továbbá amelyben a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges alapvető információkat tárolhatja.
 • Fogyasztó: az a Felhasználó, aki a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1.§ (1) bekezdés 3. pontja szerint a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személynek minősül.
 • Kosár: A Felhasználó által összeállított Termékek listája a termékek árának feltüntetésével és a Szolgáltatáshoz kapcsolódó díjakkal, amelyre a rendelés irányul.
 • Szerződés: A Szolgáltató és a Felhasználó között az ÁSZF és a Felhasználó által megadott adatok alapján, a megrendeléssel létrejött szerződés.
 • Szolgáltatás: jelenti a Szolgáltató által nyújtott és Felhasználó által igénybe vett termékrendelésre, valamint áruszállításra és kézbesítésre vonatkozó szolgáltatáscsomagot, amely szolgáltatáscsomag tartalmazza a Szolgáltató által üzemeltetett Weboldalon keresztül történő, Szolgáltató által biztosított, a Felhasználó számára elérhető Étlapot, az Étlapon szereplő Termék Weboldalon keresztüli vásárlásának lehetőségét, a telefonon történő rendelést, valamint a megvásárolt Termék Felhasználó részére történő kiszállítását és kézbesítését.
 • Szolgáltatási díj: a Szolgáltatás ellenértékeként meghatározott, a Felhasználó által megfizetendő, Felhasználó által megvásárolt Termék(ek) ára, amelyet a Felhasználó bankkártyával online fizetés útján előre, banki átutalással előre vagy a kézbesítéskor, utánvéttel, készpénzben vagy Erzsébet utalvánnyal történő teljesítéssel fizet meg Szolgáltató részére.
 • Termék: A Szolgáltató által, a Weboldalon közzétett, Étlapon meghatározott, a Szolgáltatás igénybevételével megrendelhető és megvásárolható étel, ital, bármilyen más elektronikus kereskedelmi forgalomba hozható áru.Weboldal: Szolgáltató által kezelt, https://www.chopchop.hu alatt elérhető weboldal, amelyen keresztül a Szolgáltatást nyújtja.
 • sz. melléklet: az ÁSZF elválaszthatatlan részét képező, „Adatkezelési tájékoztató” megnevezésű melléklet.
2. Az ÁSZF hatálya és módosíthatósága
  • Az ÁSZF a Felhasználó részére, a Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatás nyújtásának és igénybevételének szabályait tartalmazza.
  • Az ÁSZF hatálya a Szolgáltatóra és valamennyi Felhasználóra kiterjed. Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett Weboldalra vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa, az ÁSZF-ben foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Az ÁSZF-ben foglaltak elfogadása feltételét képezi a Weboldal használatának.
  • Az ÁSZF a kihirdetés napjától hatályos és visszavonásig, illetve annak módosításáig hatályban marad. A mindenkori ÁSZF módosítás vonatkozik a hatálybalépése előtt létrejött jogviszonyokra is.
  • Az ÁSZF módosítása:
 • Szolgáltató jogosult egyoldalúan írásban módosítani az ÁSZF-et.
 • Az ÁSZF módosításai hatálybalépésének pontos dátumáról Szolgáltató Felhasználót tájékoztatja a Weboldalon keresztül, közzététel útján.
  • A visszakereshetőség érdekében Szolgáltató az ÁSZF valamennyi korábban hatályban lévő verzióját archiválja.
  • Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint az ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.) vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
3. Regisztráció
  • A Weboldalon történő megrendelés nem kizárólag regisztrált felhasználók számára lehetséges, azonban a Felhasználói fiók létrehozásához regisztráció szükséges. A regisztráció során az adatlap kitöltésekor a következő adatok megadása szükséges:
 • teljes név
 • e-mail cím
 • jelszó
 • szállítási cím (szállítási név, utcanév, házszám, település, irányítószám)
 • telefonszám

Felhasználó saját, aktív Facebook fiókja vagy Google-fiókja segítségével is regisztrálhat a Weboldalon Facebook fiókjához tartozó e-mail címe vagy telefonszáma és jelszava megadásával (a továbbiakban: Facebook összekapcsolás) vagy a Google-fiókjához tartozó e-mail címe és jelszava megadásával (a továbbiakban: Google-fiók összekapcsolás).

Facebook összekapcsolás esetén Felhasználó engedélyezi a Facebookon megadott következő adataihoz való hozzáférést az Adatkezelő részére: név, e-mail-cím és profilkép. Amennyiben Felhasználó Facebook-fiókjához tartozó adatok közül hiányzik bármelyik fent írt adat, vagy azok a Facebook-fiók regisztrációjában nem helyesen szerepelnek, abban az esetben, a hiányzó, illetve nem helyes személyes adatot a regisztráció során Felhasználónak külön meg kell adnia, illetve módosítania kell.

Amennyiben Felhasználó szeretné megszüntetné a Facebook összekapcsolást, azt a Facebook profilja beállításainak módosításával teheti meg, a Beállítások menüpont alatt.

Google-fiók összekapcsolás esetén Felhasználó engedélyezi a Google-fiókjához megadott következő adataihoz való hozzáférést az Adatkezelő részére: nyilvános profil adatok, e-mail cím, ismerősök listája. Amennyiben Felhasználó Google regisztrációjához tartozó adatok közül hiányzik bármelyik fent írt adat, vagy azok a Google regisztrációjában nem helyesen szerepelnek, abban az esetben, a hiányzó, illetve nem helyes személyes adatot a regisztráció során Felhasználónak külön meg kell adnia, illetve módosítania kell.

Amennyiben Felhasználó szeretné megszüntetné a Google-fiókkal az összekapcsolást, azt a Google-fiók beállításainak módosításával teheti meg, a Beállítások menüpont alatt.

A felhasználók kizárólag saját személyes adataikat adhatják meg a Weboldalon. A sikeres regisztrációhoz a Felhasználónak az adott mező kipipálásával el kell fogadnia a jelen ÁSZF-et és Adatkezelési tájékoztatót. A mező kipipálásával a Felhasználó kijelenti, hogy a jelen ÁSZF és az Adatkezelési tájékoztató valamennyi rendelkezését elolvasta, megértette, azokat maradéktalanul betartja, és annak valamennyi rendelkezését magára nézve kötelezőnek ismeri el.

 • A megadott adatok pontosságáért, aktualitásáért és valóságtartalmáért kizárólag a Felhasználó felel. Szolgáltató kizár mindenfajta felelősséget, amely a Weboldalon megadott adatok helytelenségéből, elírásból vagy nem valós adatok megadásával összefüggésben merül fel. Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Felhasználó köteles a regisztrációhoz tartozó jelszavát titokban tartani és gondosan kezelni. Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.
 • Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Felhasználó regisztrációját elfogadja, vagy indoklás nélkül visszautasítsa.
4. A rendelés menete
  • A megrendelést a Szolgáltató Weboldalán keresztül csak akkor fogadja el, ha a Felhasználó a megrendeléshez szükséges valamennyi adatot maradéktalanul kitölti. Szolgáltatót az Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.
  • A megrendelés elektronikus úton vagy telefonon keresztül lehetséges.
  • Elektronikus úton történő megrendelés menete: a megjelenő online étlapon kiválasztott áruk a virtuális kosárba kerülnek. A Felhasználó megadja a szállítási címet. A megrendelés leadása előtt a Felhasználó megadja a rendelés teljesítéséhez szükséges adatokat és a fizetés módját. A Felhasználó a weboldal lábrészében, ill. az „Étlap” minden egyes kategóriájának (Pho levesek, Előételek, Wok ételek, stb.) tetején elhelyezett „Allergén információkért kattintson ide!” hivatkozására kattintva ismerheti meg az ételek-italok allergén összetevőit. A megrendelés leadása előtt lehetőség van az adatok ellenőrzésére. A „Megrendelés elküldése” gomb lenyomásával Felhasználó automatikusan eljuttatja az információkat a Szolgáltatónak. A Szolgáltató elkészíti az ételeket és kiszállítja azokat. Az ételek kiszállítási ideje a forgalomtól függően változhat.
  • Telefonon történő megrendelés: a Szolgáltató hétfőtől csütörtökig 10:30-tól 20:00 óráig, péntektől vasárnapig 11:00-től 20:30-ig tudja fogadni a Felhasználóktól a telefonos megrendeléseket a +36 30 911 2438 telefonszámon. A Szerződés telefonos megrendelés esetén a megrendeléskor jön létre. A telefonos megrendelés során a Felhasználó elfogadja jelen Általános Szerződési Feltételeket.
  • Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő „0” Ft-os vagy „1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Fogyasztó elállhat vásárlási szándékától.
  • A rendelés teljesítésével kapcsolatban Szolgáltató semmilyen kártérítésre nem kötelezhető.
  • A Felhasználó a megrendelés leadásával kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-et elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.
5. Fizetés
  • A Szolgáltatási díj mértékét Szolgáltató az Étlapon történő megjelölés útján határozza meg.
  • A rendelés értékének kiegyenlítése a Weboldalon megjelölt módokon lehetséges. A rendelési értéket a Szolgáltatóval szerződéses kapcsolatban álló pénzügyi szolgáltató a Felhasználó által megadott bankkártya, ill. SZÉP kártya számlára terheli, vagy kiszállításnál maga a Felhasználó készpénzben vagy Erzsébet utalvánnyal fizeti meg a Szolgáltató alkalmazottja számára.
  • Az online fizetés a Weboldaltól teljesen független, a Szolgáltatóval szerződött pénzforgalmi szolgáltató által üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül valósul meg. SimplePay online fizetés szolgáltatás választása esetén a Felhasználó a mentett kártyájával fizet, vagy a Weboldal átirányítja a Felhasználót a SimplePay saját fizetési oldalára, ahol a Felhasználónak lehetősége van a Fizetés teljesítésére. Felhasználó a SimplePay fizetési felületét (böngészőablakot) az online fizetési folyamat alatt nem zárhatja be. Az online fizetésre a pénzforgalmi szolgáltató, az érintett kártyatársaság, továbbá a kártya kibocsátó és az összeget jóváíró pénzügyi intézmény üzletszabályzata irányadóak.
  • Online fizetés választása esetén a Felhasználónak a bankkártyaadatait a rendelés összegző oldal fizetés felületén kell megadnia, valamint lehetősége van elmentenie a bankkártyájának az adatait (bankkártya száma, bankkártyára írt név, lejárat dátuma, CVC szám) Simple fiók létrehozásával, annak érdekében, hogy a jövőben kezdeményezett rendelések alkalmával ne kelljen újra megadnia ezen adatokat és így könnyebb, egyszerűbb legyen a rendelés folyamata. A bankkártyaadatok tárolását a Szolgáltatóval szerződött pénzforgalmi szolgáltató végzi, abban az esetben is, ha a bankkártya adatok beírására és mentésére a Szolgáltató felületén közvetlenül lehetőség van. A Szolgáltató a Felhasználó bankkártyaadatait és SZÉP kártya adatait nem kezeli.
  • A Szolgáltató a rendeléssel kapcsolatos információkat, a pénzforgalmi szolgáltató pedig kizárólag a fizetési tranzakcióhoz szükséges kártya adatokat kapja meg (a 128 bites SSL titkosítással ellátott fizetőoldalon keresztül) a Felhasználótól. A külső fizetési felületen keresztül történő adatáramlás tartalmáról a Szolgáltató nem értesül, azt csak a pénzforgalmi szolgáltató éri el.
  • Amennyiben a Felhasználó online fizetést választ a Weboldalon, úgy a rendelést a Szolgáltató csak akkor fogadja be, ha a rendelés véglegesítését követően az online fizetés sikeres volt.
  • Az online fizetésnél, ha a tranzakció sikeres, a pénzforgalmi szolgáltató azonnal zárolja a kártyán lévő összeget és automatikusan értesíti a Szolgáltatót a fizetés megtörténtéről, így a Weboldalon rögtön látható, hogy a rendelés ellenértékének teljesítése sikeres.
6. Elállás
  • A Felhasználót elállási jog nem illeti meg a Szolgáltatóval szemben – kivéve a 4.5. pontban leírt esetben -, tekintettel arra, hogy Szolgáltatás igénybevétele a megrendelés gomb lenyomásával azonnal megtörténik, valamint arra, hogy az Áruk romlandó vagy minőségüket rövid ideig megőrző termékeknek minősülnek.
  • A rendelés azonnali kiszállítás vagy elvitel esetén a Felhasználó által nem mondható le.
  • Szolgáltatónak nem áll módjában a megrendelést követően visszatérítést adni, amennyiben a megrendelés már feldolgozásra került.
7. Az ÁSZF által szabályozott jogviszony létrejötte
  • Szolgáltató a Felhasználó részére termékrendeléssel, áruszállítással és kézbesítéssel kapcsolatos szolgáltatást biztosít. A Szolgáltatás keretében Felhasználó a Weboldalon keresztül, az ott feltüntetett Étlapon szereplő Termék, Szolgáltatón keresztül történő megvásárlására, valamint Szolgáltató általi kiszállítás és kézbesítés útján történő átvételére jogosultak. A Szolgáltatás tartalmát Szolgáltató a Weboldalon is közzéteszi.
  • A Szolgáltatás célja a Felhasználó általi rendelés teljesítése, valamint annak hatékonyabbá és egyszerűbbé tétele, továbbá a vásárlási folyamat időigényességének csökkentése.
  • A Felhasználó és a Szolgáltató között a szerződés a Weboldalon keresztül történő Bejelentkezést követően (vagy bejelentkezés nélkül a Rendelés elküldése gomb lenyomásával), a Termék megrendelésével és ennek Szolgáltató általi visszaigazolásával, a visszaigazolás napján jön létre, amely szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül. Tekintettel arra, hogy a szerződés létrejöttének előfeltétele az ÁSZF megismerése és elfogadása, annak check-boxon keresztül történő bejelölése útján, a Felhasználó részéről az ÁSZF tartalma megismertnek és elfogadottnak tekintendő.
  • Amennyiben Felhasználó a Szolgáltatást a Weboldalon keresztül vagy telefonos megrendelés útján igénybe veszi, Szolgáltató és Felhasználó között szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés jön létre. A szerződés feltételeit a jelen ÁSZF rendelkezései képezik.
8. A Felhasználó és a Szolgáltató általános jogai és kötelezettségei
  • Felhasználóra vonatkozó szabályok:
   • Felhasználó köteles a Szolgáltatást az ÁSZF-ben és a hatályos jogszabályi előírásokban meghatározott célokra és módon igénybe venni.
   • A Szolgáltatás eléréséhez szükséges internet-hozzáférés és az ahhoz szükséges eszközök (hardver és szoftverek, illetve azok megfelelő beállításai) biztosítása Felhasználó feladata.
   • Felhasználó köteles a Szolgáltatás igénybevétele, a Weboldal használata során az ÁSZF-ben foglalt szabályokat betartani, illetve köteles tartózkodni Szolgáltató jóhírnevének, illetve üzleti érdekeinek megsértésétől. Amennyiben Felhasználó magatartása, írásbeli vagy szóbeli kommunikációja vagy egyéb eljárása Szolgáltató üzleti érdekeit, jóhírnevét sérti vagy veszélyezteti, esetleg egyéb Felhasználók részéről a Szolgáltatóval kapcsolatosan hátrányos megítélést eredményezhet, úgy Szolgáltató jogosult Felhasználótól a Szolgáltatás nyújtását megtagadni, a vele kötött szerződést azonnali hatállyal felmondani. Felhasználó köteles továbbá Szolgáltatóval történő írásbeli vagy szóbeli kommunikáció során tartózkodni minden olyan magatartástól, stílustól, amely sértő, bántó, agresszív, vulgáris vagy egyébként a jóerkölcsbe ütközik, illetve a mindennapi kommunikációban elvárttól és szokásostól jelentősen eltér.
  • Szolgáltatóra vonatkozó szabályok:
   • Szolgáltató a Szolgáltatás igénybevételét jogosult ellenőrizni, és fenntartja magának a jogot, hogy jogszerűtlen, illetve az ÁSZF rendelkezéseibe ütköző igénybevétel esetén azonnali hatállyal felmondja a szerződést. A Szolgáltató ellenőrzési jogköre azonban nem mentesíti a Felhasználót a jogszerűtlen igénybevétel miatt felmerülő jogsértésért való felelősség alól, amelyet harmadik személyekkel szemben is kizárólag a Felhasználó visel. Felhasználó teljes körűen köteles helytállni a Szolgáltatóval szemben támasztott minden olyan igényért, amelyet harmadik személy a Felhasználó tevékenységével összefüggésben a Szolgáltatóval szemben érvényesít.
   • Szolgáltató fenntart magának minden jogot a Weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a Weboldal szerkesztésének, tartalma meghatározásának, esetleges módosításának, illetve terjesztésének tekintetében.
   • A Weboldal szerzői jogi védelmet és védjegyoltalmat élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag Szolgáltató előzetes, írásbeli hozzájárulása alapján lehetséges.
   • Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Weboldal tartalmát, elrendezését bármikor módosítsa, vagy hozzáférhetőségét az ÁSZF-ben foglaltak betartásával megszüntesse. Szolgáltató nem garantálja, hogy a Weboldalhoz való hozzáférés mindenkor akadály- és zökkenőmentes lesz, az esetleges üzemzavarokból eredő károkért való felelősségét Szolgáltató kizárja.
9. Szellemi alkotások

Szolgáltatót kizárólagos, a szerzői jog részjogosítványait képező vagyoni jogok illetik meg a Weboldal, illetve a Szolgáltatásának valamennyi elemére, különös tekintettel a szoftvereire, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre, valamint az internetes reklámfelületeire. A Szolgáltatás igénybevétele semmilyen körülmények között sem eredményezi, hogy Szolgáltató felhasználási jogot vagy bármely jogot, részben vagy egészben, enged át a szellemi alkotásaira vonatkozóan, beleértve azt is, hogy tilos különösen a forráskód bármilyen módon történő felhasználása, visszafejtése, visszafordítása, vagy a szerzői jogok bármely más módon történő megsértése.

10. Vegyes rendelkezések
  • Az ÁSZF bármely rendelkezésének érvénytelensége vagy kikényszeríthetetlensége nem vonja maga után a szerződés többi részének érvénytelenségét.
  • Amennyiben Szolgáltató az ÁSZF alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról történő lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes.
  • Szolgáltató tájékoztatja Felhasználót, hogy a Weboldal tárhelyének szolgáltatását az EZIT Kft. (székhely: 1132. Budapest, Victor Hugo utca. 18-22., cégjegyzékszám: 01-09-968191, e-mail: info@ezit.hu) látja el.
  • Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Amennyiben Felhasználó a Szolgáltatás megrendelése során sérelmet szenved, úgy panaszát Szolgáltatóval elektronikus úton, a rendeles@chopchop.hu e-mail címre küldött elektronikus levél megküldésével közölheti. Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen pont szerinti panaszt a beérkezéstől számított harminc (30) napon belül kivizsgálja, valamint arra elektronikus úton választ ad.

Melléklet: 1. sz. melléklet – Adatkezelési tájékoztató

Hatályos: 2020. 08. 19-től